Levensloopregisseur

Downloads

Cliënten hebben op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) het recht om klachten in te dienen over HouvASS/Levensloopregisseur.

Mocht u (als cliënt of vertegenwoordiger van de cliënt) niet tevreden zijn over de behandeling, dan kunt u dit mondeling aangeven bij uw hulpverlener. Tevens is het mogelijk om via het klachtenformulier een schriftelijke klacht in te dienen. Deze kunt u ingevuld overhandigen aan uw hulpverlener, indienen bij de administratie van HouvASS/Levensloopregisseur via e-mail: eva@levensloopregisseur.nl of versturen per post: HouvASS, Bregittenstraat 3-I, 8261 KH Kampen.
U ontvangt altijd een terugkoppeling.

Mocht na deze terugkoppeling/dit overleg uw klacht blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van HouvASS/ Levensloopregisseur, die onder leiding staat van een externe voorzitter: Stichting Klachtencommissie in de zorg (www.eckg.nl). Niet alleen cliënten, maar ook hun wettelijk vertegenwoordigers of een door de cliënt aangewezen vertrouwenspersoon kunnen een klacht indienen. Aan zo'n klachtenbehandeling zijn geen kosten verbonden. Aanvullende informatie over ECKG vindt u hier >

We raden u aan om eerst te proberen uw klacht op te lossen via de hulpverlener, door deze mondeling of schriftelijk aan te geven. U heeft echter altijd het recht om direct met uw klacht naar de Klachtencommissie te gaan. De commissie beoordeelt of uw klacht voor behandeling door de commissie in aanmerking komt. Hiervoor wordt de klacht getoetst aan de bepalingen van de wet en het reglement van de klachtencommissie.

De klachtenfunctionaris is Ankie Duimel, haar e-mailadres: a.duimel@eckg.nl.
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.eckg.nl/profielenpagina-klachtenfunctionarissen.html.
Submit to FacebookSubmit to LinkedIn